TONDACH® természetesen szép és hosszú élettartamú tetők!

Általános értékesítési- és szállítási feltételek

Kérjük, hogy a TONDACH Magyarország Zrt. alábbi általános értékesítési és szállítási feltételeit az általa gyártott és forgalmazott termékek megrendelése előtt gondosan olvassa el, mert az itt rögzített feltételek irányadóak minden értékesítésre, szerződésre és ezekkel kapcsolatos szállításokra és pótszállításokra*. A Vevőbeszerzési feltételei nem alkalmazandóak, akkor sem, ha kifejezetten nem utasítjuk vissza. A megrendelés jelen feltételeink elfogadását igazolja. A TONDACH Magyarország Zrt. - külön kérés esetén - építési tanácsadás keretében díjtalanul kiszámítja a szükséges cserépmennyiséget. Amennyiben ezzel a szolgáltatással élni kíván, kérjük, küldje el tervrajzát a TONDACH Magyarország Zrt.-hez vagy a területileg illetékes mérnök-tanácsadóhoz. Az esetleges tervezési, illetve kivitelezési tévedések következményeiért a TONDACH Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget.

1. A szerződés létrejötte

A szerződés az általános értékesítési és szállítási feltételekkel a vételár megfizetésének idején érvényes árakon rendelés-visszaigazolással és a teljes vételár befizetésével vagy a szállítás megkezdésével jön létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően a TONDACH Magyarország Zrt. vállalja termékei kiszállítását a vevő által megadott címre.

2. Megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a rendelt termékek megnevezését, a rendelt mennyiséget, színt, továbbá a szállítási címet és értesítési (SMS fogadására alkalmas) telefonszámot. Az alapcserepek kiszolgálási egysége a köteg. Az egy kötegbe csomagolt termékek darabszámát az Árjegyzékben az alapcserepek fotói alatt tüntettük fel. Amennyiben a rendelt alapcserép mennyisége nem ad egész kötegszámot, úgy azt felfelé, egész kötegre kerekítjük. Amennyiben a vevő nem tud pontos szállítási címet megadni, akkor köteles részletes leírást vagy rajzot mellékelni a megrendeléshez. A rendelés visszaigazolásánál közöljük az előrelátható szállítási időpontot. A visszaigazolásban szereplő szállítás várható időpontja nem kötelező érvényű, az a teljesítés várható idejére vonatkozó információ. Az ehhez képest később teljesített szállításokkal kapcsolatosan a TONDACH Magyarország Zrt.-vel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető. A szállítás tényleges időpontjáról 1-3 nappal a kiszállítást megelőzően a Megrendelésen megadott telefonszámon SMS-ben vagy telefonon értesítést adunk. A kiszállítás az általunk megjelölt napon 6 és 18 óra között történik. A termékkatalógusban megjelölt termékekre egyedi szállítási feltételek irányadóak. A megrendeléssel a megrendelő feljogosítja a TONDACH Magyarország Zrt.-t a megrendelésben foglalt adatok nyilvántartására, kezelésére és üzleti tevékenysége keretében marketing célú felhasználására az adatvédelmi előírások megtartásával.

3. Árak, szolgáltatási díjak

A TONDACH Magyarország Zrt. által megállapított árak az egész ország területére érvényesek, és tartalmazzák az egységrakatok üzemen belüli felrakását. A termékek csomagolásával, kiszállításával és lerakodásával kapcsolatos tarifákról az árjegyzék „egyéb költségek” táblázata ad tájékoztatást. Az áru a teljes vételár és kapcsolódó szolgáltatások díjának kifizetéséig a TONDACH Magyarország Zrt. tulajdonában marad.A tulajdonjog fenntartása mindaddig érvényes, amíg a TONDACH Magyarország Zrt.-nek a vásárlóval szembeni valamennyi követelése nincs kiegyenlítve. A befizetés napjáig az árváltozás jogát fenntartjuk.Amennyiben a Vevő az egyedi gyártású termékek esetében (az Árjegyzékben csillaggal jelölve) a szerződés létrejötte előtt a megrendeléstől eláll, a megrendelés nettó értékének 20%-ával egyező összegű sztornírozási díjat tartozik fizetni.

4. Csomagolás, szállítás

Eladó cseréptermékeit lefóliázva és pántolva, speciálisan jelölt, EURraklapokkal azonos méretű TONDACH-raklapokon (továbbiakban „Tondach specifikus raklap”) hozza forgalomba. Amennyiben a cserép nem kerül 3 hónapon belül felhasználásra, akkor a kiszállított cseréprakatok csomagoló fóliáját fel kell bontani.Felhasználásig a cserepet raklapon, átrakás nélkül, szakszerűen, sérülésmentesen kell tárolni, szilárd sík aljzaton maximum három rakat magasan. Egyenetlen felületen a cseréprakatokat egymásra pakolni nem szabad.Az Eladó által a termékkel együtt értékesített, megkülönböztető jelzéssel ellátott, ép, hibátlan (nem törött és nem elemhiányos, rendeltetésszerű használatra alkalmas) Tondach specifikus raklapokat a kiszállítástól számított 6 hónapon belül az Eladó visszavásárolja - a Kereskedő útján - a vevőtől a raklapeladási időpontban hatályos árjegyzékben megjelölt raklap visszavásárlási áron (továbbiakban mint „visszavásárlási ár”). A visszavásárlási jogot az Eladóval szemben kizárólag az gyakorolhatja, aki közvetlenül tőle megvásárolta, függetlenül attól, hogy a raklapot ki szolgáltatja vissza az Eladónak.A raklap visszavásárlási árát a Tondach Magyarország Zrt. a raklapok javára történő visszaszállítását és a bizonylatok feldolgozását követően visszatéríti a vevője részére.Eladó a vevőtől csak annyi raklapot vesz vissza, amennyit Eladótól elszállított, illetve részére rendelésére elszállításra és Eladó javára az áruellenértékkel együtt kifizetésre került. Ezt számlával vagy szállítólevéllel kell igazolni.A vevő által fel nem használt, a vevő megrendelése alapján szállított ún. többlet árut a TONDACH Magyarország Zrt. nem vásárolja vissza. Amennyiben tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok, feltételek tartós hiánya, közlekedési akadályok és egyéb rajta kívülálló okok miatt a TONDACH Magyarország Zrt. nem tud szállítani, jogosult kártérítési igényektől mentesen a szerződéstől elállni, és köteles a vevőnek a vételárat visszafizetni. A kiszállítás elismerése úgy történik, hogy a vevő – vagy a kiszállításnál jelen lévő képviselője aláírja a szállítólevelet. Ha a közölt szállítási napon a vevő vagy a képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, a szerződés teljesítését a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és a megőrzésért felelősséget nem vállalunk. A töréskárt, illetve a le nem szállított termékeket a vevő köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél nincs jelen, 8 napon belül írásban bejelenteni.Az alkalmazott ár mellett a TONDACH Magyarország Zrt. a szállított mennyiség 2 (kettő) százalékát meghaladó mértékű töréskárért vállal felelősséget. Amennyiben a vevő saját fuvareszközén szállította el a terméket, a teljes töréskár a vevőt terheli. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a házhozszállítás és a telken belüli lerakodás csak teher közforgalom számára nyitva álló és pótkocsis járműszerelvény közlekedésére alkalmas szilárd útburkolattal ellátott közlekedési útról megközelíthető helyre történik. A házhozszállítás a daruval történő lerakást nem foglalja magában. Ha az időjárás, vagy más okok (pl. nagyfeszültségű vezeték, fák, szabálytalanul parkoló gépkocsik, 10%-nál nagyobb fokú emelkedő stb.) miatt az építkezés helyszíne pótkocsis tehergépjárművel megközelíthetetlen vagy az építési telken – illetőleg a megjelölt teljesítési helyen - a daruval történő lerakodás műszaki okokból nem lehetséges, akkor a vevő köteles saját költségére más lerakóhelyet biztosítani. A teljesítési helyre vonatkozó egyedi szállítási feltételek előzetes egyeztetése a vevő kötelezettsége. Az Eladóval előzetesen egyeztetett tehergépjárműre és időszakra szóló behajtási engedélyt a vevő saját költségére tartozik beszerezni, és a TONDACH Magyarország Zrt.-nek eljuttatni a szállítási határidő megtartásához szükséges időben és helyen. A szállítást megelőző nap 12:00 órájáig értesíteni kell a gyárat a megváltozott szállítási címről vagy kérni kell a szállítás átütemezését írásban (faxon, e-mailben, táviratban vagy levélben). Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése vagy a behajtó út használhatatlansága, az úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többlet költség a vevőt terheli. Amennyiben a megadott szállítási cím pótkocsis járműszerelvény közlekedésére, illetve a lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az ismételt kiszállítás költsége a vevőt terheli.

5. Továbbértékesítés

A TONDACH Magyarország Zrt. termékei csakis kifogástalan állapotban és kizárólag a gyártó útmutatásai valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a TONDACH Magyarország Zrt. felelősségének kiterjesztése nélkül hozhatóak forgalomba, értékesíthetőek tovább. A felhasználási és az alkalmazási körre vonatkozó adatokat és egyéb termékinformációkat a továbbértékesítés során a termékkel együtt át kell adni. A viszonteladó köteles az értékesítésben résztvevőket – munkatársait csakúgy, mint a vevőt - a termékről, annak tulajdonságairól tájékoztatni, a gyártói tájékoztatással megegyező terjedelemben. Az értékesítésről nyilvántartást kell vezetni (vásárló neve, címe, termék, teljesítés ideje,) és a vásárlói észrevételeket kezelni kell. E kötelezettségek megszegése miatt a TONDACH Magyarország Zrt. nem vállal felelősséget.

6. Reklamáció

A TONDACH Magyarország Zrt. a vásárlói kifogást csak az áru ellenértékéről adott fizetési és a birtokbaadását igazoló bizonylatok bemutatását követően köteles megvizsgálni. A reklamációt írásban kell benyújtani, melyet postán, faxon, vagy e-mailben is el lehet küldeni részére. A szállítási hiányt és a töréskárt az átvételtől számítva hat hónapos jogvesztő határidőn belül írásban jelezni kell a gyártó felé. Minőségi kifogást kizárólag az átadás során nem észlelhető, ún. rejtett gyártási hibák miatt lehet érvényesíteni. A TONDACH Magyarország Zrt. csak a pontos adatok birtokában tudja a reklamációt intézni. A TONDACH Magyarország Zrt. az általa gyártott, forgalmazott és kiszállított termékekre benyújtott minőségi kifogást reklamációs ügyintézők útján ellenőrzi és rendezi. A reklamáció korrekt ügyintézése érdekében a törött vagy hibás darabokat az ügyintéző megérkezéséig meg kell őrizni. A cseréptermékek természetes anyagból készülnek, a gyártás során felhasználásra kerülő anyag nem mindig homogén szerkezetű, ezért ebből származó felületi hibák, illetve színeltérések előfordulhatnak, melyekért felelősséget nem vállalunk. A prospektusokban, egyéb útmutatókban foglalt előírások be nem tartása, nem rendeltetésszerű tárolás és szakszerűtlen felhasználás esetén, az ezekből bekövetkezett minőségi hibákért garanciát nem vállalunk. A prospektusokban található színek tájékoztató jellegűek. Reklamáció esetén a TONDACH Magyarország Zrt. a felmerülő problémákat a mindenkor érvényes nemzeti szabvány szerint bírálja el. A kötelező alkalmassági idő jogosságának elbírálása a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MEM-BKM rendelet, valamint a termékfelelősség megállapítása az 1993. X. törvény 11. § alapján történik.

7. Garancia

A TONDACH Magyarország Zrt. - rendeltetésszerű belföldi használat esetén - az általa előállított és forgalmazott tetőcserepek méretpontosságára, fagyállóságára (MSZ EN 539-2/B) és víztartó képességére (MSZ EN 1304; 5.4.1.1/b) 33 év jótállást vállal, melynek feltételei a Tondach Magyarország Zrt. honlapján közzétett, a termék átvételének idején hatályos garancialevélben szerepelnek.

8. Jogviták

Az Általános értékesítési és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv az irányadó. A szerződésből eredő jogviták elbírálására kizárólag a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel rendelkező TONDACH Magyarország Zrt. székhelye szerint illetékes bíróság jogosult.

 

* kivéve a cégjegyzésre jogosult képviselőnk útján megkötött egyedi írott szerződés eltérése esetén